Algemene Voorwaarden

 • Begrippen
  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zijn gehanteerde algemene voorwaarden van Infrarood Fitness kvknr: 60614951 verder te noemen Infrarood Fitness, welke zijn gepubliceerd op de website van Infrarood Fitness www.infraroodfitnerss.nl. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle studio’s.
 • Studio: een officiële Infrarood FitnessStudio
  Leden: degene die lid is bij
  een Infrarood FitnessStudio. FitnessCabine: warmtecabine die wordt verwarmd middels infraroodlampen tot ongeveer 34 graden waarin oefeningen worden gedaan met weerstand.
  Cabineles: een individuele training, begeleid trainen of persoanl training in de cabine.
  Website: de website van InfraroodFitness
 • Algemeen
  Ieder lid is verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van InfraroodFitness Indien sprake is van een overeenkomst tussen InfraroodFitness en een het lid is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden. Eventuele afwijking bij bedrijfscontracten w.o. Fitness online en Bedrijfsfitness Nederland is mogelijk.
 • De rechten uit hoofde van het abonnement zijn strikt persoonlijk.
 • InfraroodFitness behoudt zich het recht voor de openingstijden en tarieven te wijzigen.
 • InfraroodFitness behoudt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem, richtlijnen volgens het veiligheidsprotocol of van de faciliteiten van een Infrarood FitnessStudio.
 • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van de Studio. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 • De minimale leeftijd om lid te worden bij de Sportlounge is 15 jaar. Voor de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar moet een ouder het inschrijfformulier medeondertekenen.

1.Plichten en verantwoordelijkheden Infrarood Fitness

– Het beheren van de van de persoonlijke trainingsstatus over overeengekomen periode.

– Het op peil houden van de vakkennis van haar medewerkers.

– Het bieden van professionele begeleiding

– Onderhoud en schoonmaak cabines

– Het in acht nemen van van de regels volgens het veiligheidsprotocol. 

2.Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Een lid traint op eigen risico.
 • Infrarood Fitness is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van haar leden of bezoekers, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, eventueel oplopen van Corona die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.

Ter beveiliging van uw eigendommen dient gebruik te worden gemaakt van de lockers. Het gebruik hiervan is op eigen risico. Infrarood Fitness aanvaart geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een locker ontvreemd zijn. Het is verboden een lockersleutel mee naar huis te nemen.
Na de training dient de locker leeg achtergelaten te worden en de sleutel in de locker te laten. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard. Na deze periode geschonken aan een goed doel.
Ieder lid of bezoeker is aansprakelijk voor de door haar aan de eigendommen van de Infrarood FitnessStudio aangerichte schade.

3.Abonnement en betaling

 • Indien een machtiging voor een doorlopende automatische incasso is afgegeven, zullen de maandelijkse betalingen elke keer in de eerste week van de maand automatisch worden geïncasseerd. Bij aanvang van een abonnement worden de lessen tot de eerste incasso plaatsvindt direct betaald, alsmede 1 maand borg (65,50 bij abonnement 1x per week of 115,- bij een abonnement 2x per week). Betaalde borg wordt aan het eind van de abonnementsperiode verrekend met de opzegmaand.
 • Betalingen worden uitsluitend per pinbetaling verricht.
 • De infrarood FitnessStudio hanteert een eenmalig bedrag van € 45,- aan lidmaatschapskosten.
 • Strippenkaarten worden direct bij afname betaald per pinbetaling en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 • Een aankoop van een strippenkaart of het aangaan van een abonnement kan niet herzien worden.
 • Een 10 of 12 strippen (C10/C12) kaart is 3 maanden geldig. Een 20 strippenkaart (C20) is 6 maanden geldig en dient binnen die tijd volledig gebruikt te zijn.
 • Een 20 strippenkaart kan verlengd worden met 3 maanden door de aanschaf van 5 strippen die worden toegevoegd aan de huidige C20 strippenkaart waarvan de verloopdatum ook wordt verlengd met 3 maanden.
 • Een lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van het abonnementsgeld en andere bedragen.
 • Als het abonnementsgeld/of enig andere verschuldigd bedrag niet kan worden geïncasseerd wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Wanneer er na deze herinnering geen betaling volgt wordt er na 1 maand een tweede en ook laatste betalingsherinnering verzonden. Voor de tweede herinnering wordt er €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Als na de tweede en ook laatste herinnering het openstaande bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van de desbetreffende studio dan zal de Infrarood Fitnessstudio de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. De kosten die hieraan verbonden zijn (w.o. 15% buitenrechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van het lid.
 • Wanneer de Infrarood FitnessStudio haar vorderingen uit handen geeft, wordt het abonnement van het betreffende het lid beëindigd met inachtneming van de voor haar geldende opzegtermijn zoals in artikel 5 omschreven. Het abonnementsgeld voor deze resterende abonnementstermijn is dan ineens opeisbaar. Gedurende deze resterende termijn heeft het lid toegang tot de faciliteiten van de Sportlounge.
 • Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde inschrijfgeld en het abonnementsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering van het inschrijfgeld of het abonnementsgeld.
 • Infrarood Fitness behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks te indexeren.
 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 • Bij her-inschrijving dient, indien van toepassing, opnieuw het inschrijfgeld en 1 maand borg te worden betaald. Borg wordt nimmer terugbetaald, dit is de betaling voor de laatste maand van het abonnement na opzegging. (Opzegtermijn van 1 maand)
 • Wanneer een lid niet in de gelegenheid/staat is de laatste maand te komen trainen geeft dit geen recht op terugbetaling van de borg.

4.Looptijd en uitschrijving

 • Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van minimaal 6 maanden en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement.
 • Na verstrijken van de eerste abonnementstermijn (6 maanden) kan het abonnement op elk moment worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging kan alleen schriftelijk per mail naar info@infraroodfitness.nl onder vermelding van Naam email en sportlocatie. Opzeggingen dienen uiterlijk op de laatste dag voor de nieuwe kalendermaand ingediend te worden.
 • Het abonnement mag tussentijds gewijzigd worden, wijzigingen dienden doorgegeven te worden op uiterlijk de 25ste voor de nieuwe kalendermaand. De oorspronkelijke inschrijfdatum blijft behouden bij een mutatie.
 • Bij verhuizing kan op vertoon van bewijs het abonnement eindigen voor het verstrijken van de minimale looptijd. Dit is alleen mogelijk wanneer geen van de studio’s binnen een straal van 10 km is van het nieuwe adres.
 • Bij bijzondere omstandigheden zoals blessures of zwangerschap kan op basis van een medische verklaring een abonnement tijdelijk worden stopgezet. De incasso’s lopen in deze periode niet door. Het lopende contract wordt verlengd met de maanden waarin het abonnement bevroren is. Ter verduidelijking: wanneer het abonnement 1 of 2 maanden wordt “bevroren” dient het lid vanaf de herstart het aantal bevroren (hele) maanden verplicht af te nemen.
 • Een abonnement kan tussentijds worden beëindigd op basis van een medische verklaring.
 • De strippenkaart van 10 of 12 trainingen is 3 maanden geldig en wordt niet automatisch verlengd.
 • De strippenkaart van 20 trainingen is 6 maanden geldig en wordt niet automatisch verlengd.
 • Lessen die niet zijn genoten in deze periode van 3 of 6 maanden komen automatisch te vervallen. U ontvangt geen restitutie.

5.Overdragen abonnement

 • Het overdragen van een abonnement is uitsluitend mogelijk bij langdurige ziekte met een doktersverklaring. De abonnementhouder blijft de contractant en draagt zorg voor de betaling middels de automatisch incasso.

6.Kleding, schoenen en handdoek

 • Het dragen van sportkleding & sokken is verplicht.
 • Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.
 • Schoenen worden op de daarvoor aangegeven plaats neergezet.
 • Jas en andere kleding kan opgehangen worden in de kleedkamer.
 • Tas en andere eigendommen kunnen in een kluis bewaard worden.

Infrarood FitnessStudio’s zijn rookvrij.

7.Feestdagen en vakantieperiode

 • Een Infraroof FitnessStudio behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en tijdens de vakantieperiode in de regio de openingstijden aan te passen.

8.Kinderen en huisdieren 

 • Kinderen jonger dan 15 jaar hebben geen toegang tot de Studio met uitzondering van: kinderen onder begeleiding van hun ouders en bij voorkeur alleen in noodsituaties.  De kinderen kunnen aan de leestafel gaan zitten, maar mogen niet naast of in de cabine zitten. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de studio is voor eigen risico.
 • Huisdieren zijn verboden.

9.FitnessCabines

 • Voor het gebruik van een Infrarood FitnessCabine wordt een afspraak gemaakt.
 • De FitnessCabine wordt online gereserveerd voor 30 minuten op ieder half – en heel uur of op kwart over en kwart voor het hele uur.
 • Als het lid te laat met haar training start, zullen bovenstaande eindtijden gelden. Een lid kan hierop worden geattendeerd door onze medewerkers.
 • In deze gereserveerde tijd is schoonmaaktijd van de cabine inbegrepen. Dit kost 1 minuut tijd.

10.Abonnement & lessen

 • Bij 1 week afwezigheid wegens ziekte mag er uitsluitend in de week na herstel 1 les ingehaald worden. Na deze “inhaal” week vervallen gemiste lessen. Inhaal les wordt door onze medewerkster ingeboekt.
 • Er geldt geen terugbetaling of compensatie voor gemiste lessen.

Afspraken, afzeggen en verzetten

 • Bij onze Studio’s kom je op afspraak. Inplannen, afzeggen en verzetten kan via de online agenda.
 • Als een gereserveerde cabine korter dan 12 uur voor aanvang wordt geannuleerd, vervalt deze training. Een te laat afgemelde training kunt u niet meer online annuleren of verplaatsen en vervalt daarmee automatisch.
 • Cabine trainingen kunnen tot 4 weken vooruit ingepland worden.
 • Bij plotselinge ziekte, ziekte van kind, verslapen, file, of andere onvoorziene omstandigheden of onmacht kunnen wij geen extra (inhaal) les aanbieden ongeacht of u vaste klant bent en al jarenlang lid bent.

11.Vakantie

 • Bij verhindering door vakantie krijgt u gratis toegang tot onze Fitness app. Ook kunt u voor of na uw vakantie maximaal twee extra lessen volgen (bij een abonnement voor 2x per week sporten) als u op vakantie gaat voor een periode van 2 of meer weken. Bij een abonnement voor 1 x sporten per week mag u 1 extra les volgen voor of na uw vakantie. Er geldt geen terugbetalingsregeling of andere compensatie van eventueel gemiste lessen. Afwezigheid ontvangen we graag tijdig. Inhaallessen worden ingepland door een van onze medewerkers.

12.Zwangerschap/ langdurig ziek

 • Tijdens zwangerschap kan een training in de FitnessCabine beoefend blijven worden. Infrarood Fitness heeft specifieke zwangerschaps- en postnatale trainingen.
 • We adviseren je om vooraf overleg te plegen met huisarts verloskundige of gynaecoloog.
 • De FitnessCabine kan worden aangepast naar een lagere temperatuur als je zwanger bent. Indien gewenst kan deze ook uitgezet worden.
 • Bij zwangerschap kan een abonnement langer dan 2 maanden bevroren worden. De incasso’s lopen in deze periode niet door.
 • Een abonnement kan maximaal 2 maanden “bevroren” worden wegens ziekte, of een lichamelijke indicatie waardoor sporten niet mogelijk is. Je dient hiervoor een doktersverklaring aan ons af te geven. De contractduur wordt verlengd met het aantal maanden van bevriezing.

PROTOCOL VEILIG & VERANTWOORD SPORTEN 

In onze Infrarood FitnessStudio’s trainen we in een individuele FitnessCabine. Onze cabine heeft aan de voorkant een opening om in te stappen. Wanneer de cliënt in de cabine is gestapt wordt de voorkant afgesloten met een voorzetkap van plexiglas waardoor de cliënt volledig afgesloten en dus veilig is. De cabine is voorzien van een ventilatiesysteem. De lounge wordt geventileerd met open ramen en deuren.

Elke vestiging heeft een apart in- en uitgang zodat klanten elkaar niet kruizen. Naar wens kan de temperatuur van de infraroodwarmte aangepast worden naar een lagere stand. Eventueel kunnen de infraroodlampen volledig uitgeschakeld worden.

Om gebruik te maken van de FitnessCabine dien je een cabine te reserveren via de online agenda. Zonder reservering krijg je geen toegang tot onze accommodatie.

Cliënten sporten tussen de 25 en 30 minuten. 3 personen komen om het hele en het halve uur en 2 personen komen om kwart over en kwart voor. Op deze manier zijn er nooit meer dan 4 mensen inclusief personeelslid tegelijkertijd in onze ruimte aanwezig.

De cabines worden na gebruik door onze medewerkers gereinigd. Na sluiting, ’s morgens en ’s avonds worden de cabines nogmaals grondig gereinigd.

Wanneer de cliënt klaar is met haar trainingsschema worden de kappen na elkaar verwijderd zodat men niet tegelijk uit de cabine kan stappen. Zo zijn er nooit cliënten die tegelijkertijd uit de cabines komen. Wanneer deze cliënten de ruimte hebben verlaten worden de 3 wachtende cliënten 1 voor 1 opgeroepen om de cabine te betreden. Een kwartier later komen de volgende klanten.

De training die de cliënt uitvoert wordt via een film op een tablet in de cabine afgespeeld. Onze personal trainer loopt langs om aanwijzingen te geven.